ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Κάδοι ανακύκλωσης πλαστικοί 80 lit για…

– πλαστικό

– χαρτί

– γυαλί

– αλουμίνιο

– οργανικά υλικά

– πλαστικών ποτηριών με δοχείο έγχυσης υγρών